HDPE ( High Density Polyethylene )

คุณสมบัติ

- เนื้อฟิล์มมีความแข็งแรง สามารถรองรับน้ำหนักของสินค้าได้
- เนื้อฟิล์มมีลักษณะขุ่น สามารถผสมสีให้มีสีต่าง ๆ ได้
- นิยมผลิตเป็นถุงหิ้ว ถุงปากตรง ม้วนฟิลม์ แผ่นฟิล์ม

ความสามารถในการผลิต

- ความกว้างของถุง 4 - 73 นิ้ว
- ความยาวของถุง 4 - 226 นิ้ว

..

LDPE ( Low Density Polyethylene )

คุณสมบัติ

- เนื้อฟิล์มมีความนิ่ม แต่ความใสน้อยกว่า LLDPE เนื่องจาก LDPE
มีวิธีการผลิตโดยใช้วิธีการผ่านลม
- มีความเหนียว และ ยืดหยุ่นได้ดี
- เนื้อฟิล์มสามารถทนอุณหภูมิต่ำแต่ไม่ทนต่ออุณหภูมิร้อน

ความสามารถในการผลิต

- ความกว้างของถุง 4 - 102 นิ้ว
- ความยาวของถุง 4 - 226 นิ้ว

..

LLDPE ( Linear low Density Polyethylene )

คุณสมบัติ

- มีความแตกต่างจาก LDPE ที่มีความใสมากกว่า และมันวาว เนื่องจาก
ผลิตโดยวิธีการผ่านน้ำ
- มีเนื้อฟิลม์นิ่มกว่า LDPE
- จัดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอ่อนตัว หรือ ยืดหยุ่น
- เนื้อฟิล์มทนอุณหภูมิต่ำแต่ไม่ทนต่ออุณภูมิความร้อน

ความสามารถในการผลิต

- ความกว้างของถุง 4 - 30 นิ้ว
- ความยาวของถุง 4 - 226 นิ้ว

PP ( Polypropylene )

คุณสมบัติ

- เรียกว่า ถุงร้อน
- เนื้อฟิล์มจะมีลักษณะใส และมันวาว
- ทนต่ออุณหภูมิความร้อนได้ดี แต่ไม่เหมาะใส่กับสินค้าแช่เย็น
หรือแช่แข็ง
- มีความแข็งแรง เหนียว และคงรูปดี

ความสามารถในการผลิต

- ความกว้างของถุง 4 - 30 นิ้ว
- ความยาวของถุง 4 - 226 นิ้ว