สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา : 2 คน

รายละเอียดงาน

1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมประจำวัน
2.บำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรตามแผนที่กำหนกไว้
3.บันทึกรายงานประจำวันตามเอกสารของแผนกซ่อมบำรุงอย่างถูกต้อง
4.ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
5.ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน,คู่มือการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
6.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งเมื่อซ่อมแล้วเกิดมีปัญหา
7.ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ตลอดจนกิจกรรมของบริษัท
8.ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
9.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปวส. (สาขาไฟฟ้า, ช่างกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
3.มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
4.มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า สามารถเดินสายไฟ ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้
5.สามารถซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไข เครื่องจักรภายในโรงงานได้
6.สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7.มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีความขยัน ตั้งใจ ซื่อสัตย์ และอดทน
8.สามารถรับความกดดันในการทำงานได้
***มีประสบการณ์งานเทคนิคด้านเครื่องตัดถุงพลาสติกหรือด้านที่เกี่ยวข้อง
จะพิจารณาเป็นพิเศษมีประสบการณ์ด้านงานกลึง งานมิลลิ่ง(งานสร้าง)
งานเชื่อมไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ