สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา : 2 คน

รายละเอียดงาน

1.ดำเนินการวางแผนการผลิต/วางแผนการใช้วัตถุดิบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ควบคุมวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด
3.ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทบทวนปรับปรุงการวางแผนผลิตประจำวัน
4.วิเคราะห์แก้ปัญหา และพัฒนาระบบงานส่วนงานวางแผนการผลิต และงานอื่นๆจากหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง-เพศชายอายุ 27-39 ปี
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอุสาหกรรมการผลิต สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ด้านงานวางแผนผลิตในโรงงาน 1ปีขึ้นไป
4.มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
5.มีภาวะผู้นำ และทนต่อภาวะกดดันได้ดี